Laboratory Mayhem card illustration

Marcus oriente wardenspact4
Warden's Pact
Marcus oriente sublimationstone4
Sublimation Stone
Marcus oriente venomgrove4
Venomgrove
Marcus oriente maskology4final
Maskology

The last four card illustration I did for the the strategy card game Laboratory Mayhem.
http://labmayhem.com/